O učenju stranih jezika

VAŽNOST, METODIČKI PRISTUP, PROGRAMI TE LITERATURA I NASTAVNI MATERIJALI KOJE KORISTIMO

Važnost učenja stranih jezika danas, na pragu informatičkog stoljeća, nepobitna je.

U Republici Hrvatskoj znanje stranih jezika svakidašnja je neophodnost. Granice između država i naroda brišu se i nestaju, poslovanje modernih tvrtki takove granice odavno ne priznaju, a jedini način uključivanja u globalnu informacijsku bujicu je komunikacija sa inozemstvom. Posljednja granica koju svatko treba svladati je služenje stranim jezikom. Preskočimo ju!

Vijeće Europe je kao jedan od svojih minimalnih programskih ciljeva proglasilo trojezičnost, što znači da bi svaki građanin Europe trebao aktivno vladati, osim svojim materinjim, sa najmanje dva strana jezika. To je i naša želja. Prvi i osnovni cilj je polaznika osposobiti za komunikaciju na stranom jeziku

Naš je metodički pristup komunikativan i eklektički. To znači da nam je prvi i osnovni cilj polaznika osposobiti za komunikaciju na stranom jeziku te da se pri tome služimo svim nastavnim metodama koje nude najbolje izglede za uspjeh. Drugim riječima, da bi polazniku omogućili što uspješnije učenje i podizanje sposobnosti komuniciranja na stranom jeziku (slušanje, govor, čitanje i pisanje), nudimo mu jezik na puno načina u raznolikim situacijama.

Nastavni programi za tečajeve koje nudimo i održavamo naši su vlastiti, a izrađeni su u skladu sa preporukama Vijeća Europe, odjela za strane jezik te su usklađeni sa Prikazom i Opisom stupnjeva objavljenim u Reviji Prima broj 1 i 2. Svi su nastavni programi dio sveobuhvatnog sistematiziranog sustava učenja stranog jezika koji ima za cilj efikasno i konstantno podizanje razine jezične kompetencije polaznika pri služenju stranim jezikom.

U nastavi se služimo provjerenim inozemnim udžbenicima, radnim bilježnicama i didaktičkim pomagalima te vlastitim, temeljem višegodišnjeg rada i iskustva razvijenim, nastavnim materijalima.

Zahvaljujući svemu gore navedenom, u situaciji smo jamčiti uspješnost i kvalitetu učenja stranog jezika u našoj školi, u skladu sa navodima iz naših promotivnih materijala i ugovora sa polaznikom.